A versenyszervezés új szabályai 2014-től

A versenyszervezés új szabályai 2014-től

A horgászattal kapcsolatos új jogi szabályozás a versenyek rendezői, lebonyolítói, valamint a versenyzők részére is alapvető elvárásokat jelent. A problémamentesen megvalósított és így a versenyzők örömére könnyedén megismételhető rendezvények alapja a korrekt ügyintézés és a megfelelő hozzájárulások, engedélyek beszerzése - mindezek a jogszerű lebonyolítását biztosítják. Annak érdekében, hogy 2014-től a horgászversenyek rendezése, lebonyolítása ne okozzon gondot a szervezőknek, összefoglaltuk a legfontosabb ismereteket és teendőket.

Az új jogszabály-kettős (a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.)) hozott olyan változást is, ami egyes vizeken alapjaiban újítja meg a versenyszervezési feladatokat. Ez a korábban halászati vízterületként nem regisztrált kisebb állóvizekre - sok esetben magántavakra -, azaz az ott megrendezett versenyek esetére vonatkozik. Korábban az ilyen vizeken a tógazda saját maga engedélyezhetett bármilyen halfogást - így a verseny keretében szervezett halfogásokat is -, beleértve a halak versenyidő alatti fogva tartását mérettől, fajtól függetlenül. A Hhvtv. és a Vhr. hatálya azonban minden „halgazdálkodási vízterületre”, így e vizekre is kiterjed. A horgásztatásban gondolkodó magántó-gazdák 2014-től az új jogszabályokkal kijelölt lehetőségekhez alkalmazkodva gazdálkodhatnak, ami az ilyen vizekre szervezett versenyekre is vonatkozik.

Az első és legfontosabb tétel, hogy az állami horgászjegy megléte ma már minden ilyen vízen is törvényi elvárás. Az érdemi halgazdálkodást folytatni kívánó tógazdáknak a tó „nyilvántartott halgazdálkodási vízterületté” nyilvánítását is el kell végeztetnie a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához tartozó halgazdálkodási hatósággal, csak így válhat teljes értékű horgászvízzé (legálisan horgász területi jegyet kiadni és halat onnan elvinni is csak így lehet). A nyilvántartásba vétel a versenyek jogszerű lebonyolításához elengedhetetlen, hiszen csak így lesz a vízen regisztrált halgazdálkodási jogosult, akinek kérelmére a halgazdálkodási hatóság az országos szabályok alól egyedi felmentést adhat a verseny idejére.

A Vhr. újdonsága, hogy a megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe, ez azonban a klasszikus, hatóságnál előre bejelentett és felmentést kérő versenyek esetében nem okoz problémát. E versenyeken tipikus alap elvárás a méretkorlátozással vagy tilalmi idővel védett és a dátum miatt éppen vagy méretük miatt egyáltalán nem megtartható halak ideiglenes szákba helyezhetősége. Ezt hatósági felmentésként kell igényelni, és ezt az igénylést értelemszerűen ki kell terjeszteni minden fogható halfajra, amire e felmentést a hatóság megadhatja, így a Vhr. 28. § (14) bekezdésének fenti előírása külön már nem jelent terhet a versenyszervezők és versenyzők számára.

Sokakban felmerülhet, hogy e hatósági felmentés igénylése is egyfajta új korlátozás, versenyek szervezését nehezítő újdonság, ez azonban tévedés. A korábbi jogszabályi háttér sem tette lehetővé, hogy egy nyilvántartott halászati vízterülten a halászati hasznosító saját - nem létező - „hatáskörében” adjon felmentést a jogszabály elvárásai alól. Ez korábban is hatósági jogkör volt, sajnálatos módon egy jogellenes gyakorlat alakult ki ezzel párhuzamosan. Tehát nem e felmentés hatósági szintű intézése az újdonság, hanem csak az, hogy ezt a Vhr. már konkrét szöveggel nevesíti, amivel csak a félreérthetőség és a félreértelmezhetőség csökkent, az elvárások rendszere ebben nem változott.

A klasszikus versenyek lebonyolítását érintő újdonság még a „horogra kívülről akadt halat megtartani tilos” szabály is (Vhr. 28. § (15)), ami értelemszerűen a versenyek során végzett horgászatra is vonatkozik. Ebben remélhetőleg finomodik majd a Vhr., az ehhez szükséges módosítás hatályba lépéséig azonban e szigorú tiltás a mérvadó, ehhez kell igazítani a versenykiírásokat is (ez alól ugyanis a halgazdálkodási hatóság sem adhat felmentést).

Felmerülhet még egy dilemma, mivel a Vhr. 28. § (17) bekezdése szerint „az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos”, ugyanakkor a felmentés igénylése végett előre bejelentett horgászversenyeken a Vhr. 30. § (2) bekezdése előírja, hogy „a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni”. Ebben a jogalkotói szándékhoz is igazodva a halak visszaengedése élvez elsőbbséget, és ezt a Vhr. várható módosítása révén hamarosan a jogszabály szövege is tisztázza.

Javasolt versenyszervezői menetrend:

 1. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a kiszemelt víz státusza „nyilvántartott halgazdálkodási vízterület” (ha nem az, akkor más vizet kell választani és/vagy a tulajdonost rá kell venni, hogy sürgősen tegye meg a nyilvántartásba vételhez szükséges lépéseket), ami víztérkóddal is rendelkezik. (Ha a víz nyilvántartott, de nincs víztérkódja, az csak adminisztrációs hiányosság, aminek rendezését szintén célszerű haladéktalanul kezdeményezni a halgazdálkodási hatóságnál.)

 2. A tervezett versenyt (időpont, résztvevők száma, horgászmódszer(ek), stb.) le kell egyeztetni a víz hasznosítójával (ha már nyilvántartott a víz, akkor kell, hogy legyen hasznosítója!).

 3. A verseny részletes tervét (időpont, verseny időtartama, résztvevők tervezett száma, horgászmódszerek stb.) tartalmazó leírással és a hasznosító által megírt kérvénnyel (vagy helyette, nevében megfogalmazott és általa aláírt beleegyező nyilatkozattal) a Vhr. 30. §-ára hivatkozva felmentést kell kérni a verseny idejére a nem kifogható, valamint a kifogni nem kívánt halak azonnali visszaengedésének kötelezettsége alól (Vhr. 30. § (1) a)-b)). Ez tehát a szervező és a hasznosító közös feladata, amit egy ügyes szervező a hasznosító bevonásával maga is intézhet - sok esetben így lesz gyorsabb. Természetes vagy természetközeli vizeken külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a tervezett verseny lebonyolítása a Vhr. 30. § (1) c) pontjának is megfeleljen, azaz ne veszélyeztesse a hal élőhelyét és a halállományt - és ezt ilyen vizeknél értelemszerűen a benyújtott leírásban is ki kell fejteni.
 4. Be kell fizetni az eljárás díját (2.000 Ft). Ennek tényét célszerű a beadványban is feltüntetni és az igazolást (csekkszelvény, banki átutalást igazoló bizonylat) mellékelni.
 5. Az 1-4. pontban foglaltak intézését a tervezett verseny előtt - a hivatali ügyintézési időt is figyelembe véve - annyival korábban kell elkezdeni, hogy a 3. pont szerint kért felmentés a verseny idejére biztosan megkapható legyen. A Vhr. 30. § (1) a) pontja a tervezett verseny előtt legalább 15 nappal kéri a felmentési igényt megalapozó dokumentumokat, de célszerű ennél több időt hagyni erre, ha lehetséges, már csak azért is, mert a hatóság megszabhat olyan feltételeket (tartószák mérete, pontymatrac, verseny közbeni mérlegelés stb.), amiket a végleges versenykiírásban is szerepeltetni kell majd.
 6. A versenyzők számára közzétett felhívásban célszerű feltűnően szerepeltetni, hogy az állami horgászjegy megléte a részvétel alapfeltétele. Ugyanitt érdemes kitérni a jogszabályok által előírt kíméletes bánásmód betartásra és a horgászmódszer által a halaknak okozott fizikai sérülések minimalizálására vonatkozó elvárásra is. A versenykiírás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályi elvárásokkal, amik alól a hatóság sem adhat felmentést - pl. a kívülről akadt hal nem lesz megtartható versenyen sem, és természetesen minden résztvevőnek rendelkeznie kell területi jeggyel is.
 7. A verseny lebonyolítása során a hatósági határozatban megadott felmentés tartalmán túlmenően teljes mértékben be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait. Természetesen e felelősség a versenyzőket terheli, de a szervező számára is kulcsfontosságú a hosszú távú problémamentes működés érdekében. Mivel nem hatósági személy, a jogszabályok betartatása nem várható el a szervezőtől, azonban ha szükséges, élhet a versenyből való kizárás szankciójával. E lehetőséget célszerű már a versenykiírásban is feltüntetni.
 8. Azokon a versenyeken, ahol minden megfogott halat be akarnak számítani a fogási eredménybe és számítani kell közösségi jelentőségű halfajok és/vagy védett halak horogra kerülésére is, biztosítani kell az azonnali mérlegelés lehetőségét, mert e halak ideiglenes fogva tartására a hatósági határozat sem adhat felmentést. (Balint, márnát, gardát, kecsegét és a védett halfajokat semmiképp nem szabad szákban gyűjteni!)
 9. A verseny végén a felmentést megadó hatósági határozatba foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint kell elvégezni a minél kíméletesebb mérlegelést és a versenyen fogott halak visszaengedését.
 10. Gondoskodni kell arról, hogy a verseny végén hulladék, szemét ne maradjon a vízparton (Vhr. 28. § (18)). Ez szintén az egyes versenyzők felelőssége, de egyben a versenyszervező hosszú távú érdeke is.

  A megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságainak (azaz a megyei halgazdálkodási hatóságok) elérhetősége a főhatóság (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) honlapján megtalálható:

  https://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek

  Mivel egyes halgazdálkodási hatóságok eltérő formában kérhetik a versenyek bejelentését és a felmentési kérelmet, érdemes a beadvány megfogalmazása és beadása előtt legalább telefonon konzultálni a halgazdálkodási felügyelővel. Ekkor előre tisztázható az eljárási díj befizetésének a hatóság által elvárt módja is.

  Az elkerülhetetlen papírmunka megkönnyítése érdekében megalkottunk egy mintát, ami szabadon felhasználható a hiányzó részek értelemszerű kitöltésével és a többféle lehetőséget felsoroló bekezdésekből a nem kívánt részek törlésével. Ez nem hivatalos űrlap, így saját használatra nyugodtan módosítható, ill. - természetesen - ettől eltérő beadványok is alkalmazhatók. A horgászverseny bejelentését és a felmentés igénylését megfogalmazó beadványminta innen letölthető.

  A speciális, kizárólag inváziós halfaj(ok) fogását célzó verseny a klasszikus versenyektől eltérő kategória: mivel e fajokat alapértelmezetten nem is szabad visszaengedni, valamint e fajokra nincs országosan megállapított kvóta, nincs is mi alól felmentést kérni - pl. egy törpeharcsafogó verseny a hatóságnak címzett bejelentés és felmentés-kérés nélkül is megszervezhető, ezt elég a helyi hasznosítóval egyeztetni.

  Felmerülhet még a kérdés, mi a helyzet azokkal a baráti versengésekkel, amik nem klasszikus-tipikus és komolynak tartható versenyek? Mivel az új jogszabályok nem definiálják a „horgászverseny” kifejezést, a jelenleg hatályos Vhr. 30. §-ának szövegét a gyakorlatban csakis azon rendezvényekre vonatkoztathatjuk, amik igénylik a nem megtartható halak ideiglenes tárolhatósága miatt szükséges hatósági felmentést. Az ilyen felmentést nem igénylő „társas horgászatok” minden elemére a Hhvtv. és a Vhr. országosan meghatározott szabályai, valamint a helyi szabályok vonatkoznak. Ennek megfelelően darabszám-korlátozással védett és a szákba tett halakat nyomban a fogás után be kell írni a naplóba, a darabszám-korláttal nem védett őshonos halakkal pedig nem szabad átlépni a napi kvóta mennyiségét. Természetesen e halakat a horgász jogszerűen kifogta, tulajdonába kerültek akkor is, ha közben baráti versengés is zajlott, így e halak elvihetők. Mindez eddig is így volt, ebben nem hoztak változást az új jogszabályok. Változást itt csak az jelent, hogy a megtartani nem kívánt halak ideiglenes szákba helyezése ma már önmagában is jogszabályellenes. A Vhr. e rendelkezése a Hhvtv. halakat és halállományt megóvó céljaival és szellemiségével van összhangban - és valljuk be, egy komoly tét nélküli baráti versengésért valóban túl magas ár, ha emiatt haltartóban, majd mérlegeléskor mérőszákban, vödörben megtört halak túlélése kerül veszélybe. Ez a ma még talán szokatlan gondolat remélhetőleg rövidesen minden horgász számára magától értetődővé válik.

  Természetesen azokon a versengéseken sincs szükség az azonnali visszaengedés kötelezettsége alóli felmentésre, ahol a résztvevők/szervezők megoldják a teljes körű azonnali mérlegelést, hiszen így a bármi miatt nem megtartható és a megtartani nem kívánt halakat sem kell szákba tenni. Ez azonban valóban csak kisebb baráti versengések esetében reális.

  Bár nem a horgászattal kapcsolatos jogszabályi elvárásokhoz kapcsolódik, a korrekt versenyszervezés elengedhetetlen része a pénzügyek - nevezési vagy részvételi díjak - pontos, korrekt és adójogszabályoknak megfelelő kezelése. A résztvevők és a hosszú távon ilyen tevékenységet folytatni kívánó szervezők közös érdeke, hogy a versenyhez kapcsolódó pénzek legálisan, hiba nélkül mozogjanak, aminek záloga a számlaadás, és amit nagyban segít, ha a befizetések banki átutalással történnek. A minden elvárásnak megfelelő versenykiírásban emellett szerepelnie kell annak is, hogy visszalépés esetén van-e visszafizetés, és ha igen, a regisztrációs, nevezési vagy részvételi díj mekkora részét és meddig kaphatja vissza a befizető.

  Sikeres versenyszervezést és jó versenyzést kívánunk mindenkinek!

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.